Zobacz temat
 Drukuj temat
Notyfikacja KE
annatur1
Bardzo proszę o przybliżenie mi sytuacji przedsiębiorców czekających na notyfikację KE.Jest to dla mnie nowe i mało przejrzyste.
annatur1
 
annatur1
Martwa ustawa abolicyjna Cytuję artykuł w całości
,,Uchwalenie ustawy abolicyjnej tak naprawdę świadczy o jednym r11; posłowie szykują się do przyspieszonych wyborów!
Wybory w tym roku są już chyba przesądzone. Ostatnia korekta budżetu, jakiej dopuścił się minister Vincent (zamiast 6 aż 12 mld zł dla ZUS) świadczy jedynie o opłakanym stanie finansów Państwa.
Coraz większy odpływ pracowników poza granice Polski bądź w rszarą strefęr1; powoduje zmniejszanie się dochodów POlski.
Jak długo jeszcze będziemy tak funkcjonować?
Rostowski w rozpaczy postawił na fotoradary.
Jeszcze wcześniej powołano e-sąd, mający w założeniu dostarczać jak najwięcej pieniędzy z wnoszonych wpisów.
Ba, dochody budżetu pomnażają też sądy karne, skazujące często na grzywny tylko dlatego, że wniesiony został akt oskarżenia.
Ale to nie starczy dla emerytów, a przede wszystkim największej w dziejach Polski armii urzędników.
1.
Najwyraźniejszym zwiastunem zbliżających się przedterminowych wyborów jest uchwalenie praktycznie jednogłośnie (1 przeciw) ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.
Sejm, jak jeden mąż, postanowił wspaniałomyślnie odciążyć sporą część narodu. Co prawda wedle prominentnych funkcjonariuszy jednostkowe kwoty są niewielkie i sięgają niespełna 4000,- zł, to jednak według bezpośrednio zainteresowanych winny być pomnożone jakieś 4-8 razy.
2.
Tylko naiwni mogą w ustawie widzieć koniec kłopotów ubezpieczonych. W powszechnej euforii nie dostrzega się (celowo?) bowiem jednego r11; choć ustawa weszła w życie 15 stycznia 2013 roku, to dla osób, które nadal prowadzą działalność gospodarczą bądź też zakończyły ją po dniu 1 września 2012 roku zgodnie z art. 5 wejdzie ona w życie dopiero wtedy, jak Komisja Europejska ogłosi, że umorzenie, o jakim jest mowa w ustawie, stanowi bądź nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Nie dość tego r11; w przypadku uznania, że jest to pomoc publiczna, musi być ona zgodna z rynkiem wewnętrznym.
3.
O tym, co jest pomocą publiczną, decyduje art. 107 Traktatu Europejskiego:
1. Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.
2. Zgodna z rynkiem wewnętrznym jest:
a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem że jest przyznawana bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów;
Fajne pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi;
c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim jest niezbędna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podziałem. Pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję uchylającą niniejszą literę.
3. Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana:
a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia, jak również regionów, o których mowa w artykule 349, z uwzględnieniem ich sytuacji strukturalnej, gospodarczej i społecznej;
Fajne pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego;
c) pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem;
d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji w Unii w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem;
e) inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, stanowiąc na wniosek Komisji.
Zastanówmy się przez chwilę r11; ustawa określa dość ścisłe ramy czasowe, za które mogą być umorzone składki r11; od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. A co z tymi, których zaległości wykraczają przed rok 1999? Przecież ciągnąca się latami egzekucja administracyjna powoduje, że wierzytelności mimo upływu czasem nawet 20 lat nie są przedawnione. Dlaczego przedsiębiorca Y będzie zwolniony z obowiązku zapłaty, a przedsiębiorca X nie?
Choć obaj popadli w tarapaty z tych samych powodów.
Ustawa dotyczy wszystkich przedsiębiorców r11; w jaki więc sposób będzie można ustalić, że pozostaje bez wpływu na zakłócanie konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom? Rozumiem, że bez wpływu na wymianę międzynarodową pozostaje pomoc udzielona kioskarce czy też tapicerowi, ale ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń podmiotowych r11; z umorzenia może skorzystać wspomniany już tapicer jak i przedsiębiorca produkujący np. secesyjne lampy w 99% na rynek unijny!
4.
Wreszcie określenie, że chodzi tu o pomoc Państwa, zaczyna w kontekście zdarzeń być groteskowe.
Oto naprzód Państwo, poprzez prominentne osoby w ZUS, zapewniało o poprawności dokonywanego wyboru.
Gdy jednak kasy zaczęło brakować, często ci sami ludzie zaczęli zaprzeczać głoszonym przez siebie dwa, trzy lata wcześniej zapewnieniom i wydawać decyzje odmawiające prawa do ubezpieczeń społecznych na podstawie niższej składki.
Takim koronnym przykładem jest Beata Żerek z oddziału ZUS w Chorzowie.
Rzekomo działania takie miały krzywdzić społeczeństwo.
Tymczasem reforma funduszu ubezpieczeń społecznych wysokość emerytury uzależnia od zebranego tzw. kapitału początkowego.
Mniejsze składki oznaczają mniejszą emeryturę.
Ubezpieczony płacąc mniej krzywdzi siebie samego w przyszłości.
Teoretycznie.
5.
Jak to wygląda w praktyce?
Kobieta prowadząca własną działalność gospodarczą otrzymała z ZUS wyliczenie, że jej emerytura po 30 latach pracy wyniesie niespełna 1000 zł miesięcznie, jeśli przejdzie na garnuszek ZUS w wieku 55 lat.
Gdyby jednak zdecydowała się pracować do ukończenia 60 roku życia jej emerytura wzrośnie.
Aż o całe 15,- zł miesięcznie!
Policzmy r11; 5 lat płacenia dłużej składek to 36.000,- zł (składka circa 600,- zł miesięcznie). Gdyby rbeneficjentkar1; ZUS żyła tak samo długo, jak jej babcia (87 lat) to jej emerytura byłaby większa o 27 * 12 * 15 zł = 4860,- zł.
Jest to kwota prawie 7,5 razy mniejsza od dodatkowo wpłaconej!
6.
Jaki zatem procent naszej składki stanowią rkoszty własner1; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
Z podanego wyżej przykładu wynika, że do obywatela trafi co najwyżej 13% i to pod warunkiem, że kwota będzie leżała w skarpecie u następców prezesa Derdziuka.
Gdyby rpracowałar1; nawet w najmarniejszym banku wskazany procent byłby jednocyfrowy.
7.
Bo tak naprawdę odpowiedź na pytanie postawione wyżej pozwala zrozumieć, dlaczego sądy w całej POlsce, rozpatrując odwołania od decyzji ZUS, grzmią jednakowo r11; płacenie składek w mniejszej wysokości jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i godzi w interesy pozostałych ubezpieczonych.
Ano, godzi r11; bo system ubezpieczeń społecznych stał się od kilkunastu co najmniej lat zwykłą piramidą finansową, tyle, że w odróżnieniu od innych r30;GOLDÓW firma Amber r11; ZUS należy do Państwa.
Aktywni uczestnicy sytemu muszą płacić na coraz większa grupę uczestników pasywnych, zwanych rr1;beneficjentamir1; ZUS.
To właśnie jest powodem, że wedle najgorszych scenariuszy ci, którzy włożyli do Amber GOLD swoje oszczędności, mogą odzyskać prawie 3-4 razy więcej niż ci, którzy rwkładająr1; do ZUS!
8.
Wróćmy do ustawy.
Okres, za który być może nastąpi umorzenie, nie będzie wliczany w żaden sposób do okresu emerytalnego.
Ot, po prostu.
Jeśli 45-latka skorzystała z możliwości wyboru i płaciła mniejszą składkę przez lat pięć, to po wejściu w życie ustawy (co zależy od KE) okaże się, że dla ZUS jest o te pięć lat młodsza.
A więc zamiast do 67 roku życia popracuje sobie do 72.
Ja wiem, że to jest nic - w końcu Sara urodziła Izaaka mając już 90 lat na karkur30;:
9.
Jest jeszcze jedna strona medalu r11; konieczność zwrotu otrzymanych pieniędzy tytułem zaniżonych składek.
Nawet, jeśli jednostkowo byłaby ona znikoma, to dla firmy masowo zatrudniającej tzw. wykonawców będą to spore kwoty. Jedna z firm działających na Śląsku zatrudniała miesięcznie około 5000 osób. To pomnożone przez niespełna 8 zł odprowadzanej składki daje już kwotę 40.000,- zł miesięcznie.
Działalność ta była jednak prowadzona przez dwa lata, czyli prawie milion.
Istniały w Polsce firmy zatrudniające powyżej 10.000!
Im wszystkim ZUS będzie musiał zwrócić nienależnie wpłacone kwoty wraz z odsetkami.
10.
I to są prawdziwi beneficjenci tej ustawy.
Nagle pojawiająca się na ich kontach nadpłata (wszak płacili bez tytułu prawnego, po ludzku mówiąc za bezdurno) w pierwszej kolejności trafi na zaspokojenie ich własnych zaległości.
Nadwyżka jednak będzie wypłacona.
Czy taki był zamiar (p)osłów III RP?
11.
UOKiK jeszcze formułuje wniosek do KE.
Ustawa dla najbardziej zainteresowanych jest ciągle martwa.
I ciągle nie wiadomo, co tak naprawdę się okaże.
Ustawa jednak jest żywa dla posłów.
Czy jakikolwiek przedsiębiorca może rzucić w twarz posłowi, że głosował przeciw niemu?
I chyba to jest jedyny pożytek z tej ustawy na dzień dzisiejszy.
I daj Bóg, abym się POmyliłr30;.''
koniec cytatu Co wy na to?
Edytowane przez annatur1 dnia 21-02-2013 20:09
annatur1
 
MAN
Ej artystko z KOBYŁKI czy wiesz że kopiowanie czyjegoś tekstu i podszywanie że się go samemu napisało , jest karane .
 
annatur1
MAN napisał/a:
Ej artystko z KOBYŁKI czy wiesz że kopiowanie czyjegoś tekstu i podszywanie że się go samemu napisało , jest karane .
Nigdy nie miałam zamiaru przypisywać sobie czegoś co nie jest moje.Na ogół ludzie linków nie otwierają a artykuł zawiera całą prawdę.
annatur1
 
Orion
[color=red]WNIOSEK O NOTYFIKACJĘ USTAWY UMORZENIOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TRAFIŁ DO UOKIK-u.
[/color]
[color=blue]W dniu 17. 01. 2013 r. do UOKiK-u wpłynął wniosek Marszałek Sejmu o notyfikację ustawy z dnia 09.11.2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność za okres od dnia 01.01.1999 r. do dnia 28.02.2009 r.

W ciągu ostatnich kilku dni, UOKiK intensywnie pracował nad sporządzeniem wniosku do Komisji Europejskiej, konsultując jego treść i zbierając dodatkowe informacje uzupełniające od m. in. ZUS-u oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, reprezentującego poszkodowanych przedsiębiorców w pracach legislacyjnych nad ustawą umorzeniową.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ustawa będzie notyfikowana w trybie art. 108 ust. 3 TFUE jako wsparcie niestanowiące pomocy publicznej, co przy pozytywnej opinii KE pozwoli oczekującym na umorzenie czynnym przedsiębiorcom uzyskać je bez weryfikacji na zasadach pomocy publicznej, na sam wniosek, podobnie jak teraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej na dzień 1 września 2012 r.

Wniosek do KE w/w trybie będzie oparty na dwóch z czterech możliwych przesłanek: braku selektywności i braku korzyści - by Komisja Europejska uznała ustawę umorzeniową dla czynnych przedsiębiorców za pomoc niepubliczną konieczne jest spełnienie przynajmniej jednej z czterech przesłanek, której argumentację uzna KE.

W dniu dzisiejszym, zgodnie z procedurą, gotowy już wniosek zostanie przesłany do wnioskodawcy (Marszałek Sejmu) oraz do organu udzielającego pomocy publicznej (ZUS) celem uzupełnienia, naniesienia poprawek lub uwag w terminie 7-miu dni.
Ewentualne uwagi zostaną następnie uwzględnione i naniesione przez UOKiK i wniosek zostanie przesłany do KE.
Planowany termin wysłania wniosku do KE - koniec stycznia 2013 r.

Pozdrawiam.

DOROTA WOLICKA[/color]

Publikowane 22.01.2013. r.

Edytowane przez Orion dnia 22-01-2013 12:35
 
naiwny12345678
Bardzo dziekuje za informacje ze ktos intensywnie pracuje nad ta sprawa .Czy ktos moze mi wyjasnic jakie sa pozostale dwie przeslanki (te dwie podane sa dla mnie rowniez niejasne ale moze jestem za glupi na ten prawniczy be..... kot)?
 
Przemas72
naiwny12345678 napisał/a:
Czy ktos moze mi wyjasnic jakie sa pozostale dwie przeslanki (te dwie podane sa dla mnie rowniez niejasne ale moze jestem za glupi na ten prawniczy be..... kot)?


Może i tak jest jak piszesz, ale może to tylko kwestia żeby więcej czytać a mniej pisać?

Pozostałe dwie przesłanki to:
- przyznawanie przez państwo i/lub ze środków państwowych (ewidentnie spełniona);
- zagrożenie zakłóceniem konkurencji (ewidentnie spełniona).

Moim skromnym zdaniem przesłanka korzyści także jest niestety spełniona, no ale dobrze,że UOKiK inaczej uważa. Ma szanse się utrzymać tylko brak selektywności (oby...).
 
naiwny12345678
Przemas72 napisał/a:
naiwny12345678 napisał/a:
Czy ktos moze mi wyjasnic jakie sa pozostale dwie przeslanki (te dwie podane sa dla mnie rowniez niejasne ale moze jestem za glupi na ten prawniczy be..... kot)?


Może i tak jest jak piszesz, ale może to tylko kwestia żeby więcej czytać a mniej pisać?

Pozostałe dwie przesłanki to:
- przyznawanie przez państwo i/lub ze środków państwowych (ewidentnie spełniona);
- zagrożenie zakłóceniem konkurencji (ewidentnie spełniona).

Moim skromnym zdaniem przesłanka korzyści także jest niestety spełniona, no ale dobrze,że UOKiK inaczej uważa. Ma szanse się utrzymać tylko brak selektywności (oby...).
dziekuje ze jestes z nami w takiej chwili i za wyjasnienia ktore nic ni wyjasniaja pajacyku na patyku wg mnie kazda jest do podwazenia.
 
Przemas72
No tak, no tak, ale zapewne sam się domyślasz kogo to obchodzi jak jest Twoim zdaniem, skoro sam przyznajesz, że nie rozumiesz tych przesłanek ani w ząb. Ja nie potrafię Ci bardziej pomóc w zrozumieniu ich.
 
naiwny12345678
Przemas72 napisał/a:
No tak, no tak, ale zapewne sam się domyślasz kogo to obchodzi jak jest Twoim zdaniem, skoro sam przyznajesz, że nie rozumiesz tych przesłanek ani w ząb. Ja nie potrafię Ci bardziej pomóc w zrozumieniu ich.
masz racje jestem naiwny sadzac ze kogos to obchodzi...... ale takich nic nie znaczacych jak ja sa w tym kraju miliony........ w metnej wodzie sie lepiej ryby lowi ot i wszystko na ten temat .A co z tego wyniknie to czas zweryfikuje pajacyku na patyku.Czytajac ustawy mam wrazenie ze ktos placi ustawodawcom za kazde slowo czy litere( jak we wczesnym sredniowieczu na terenie francji placono )wiec zamiast pisac krotko i na temat z gory zakladaja ze beda poprawki (czy to nie jest praca pozorna) ale czego sie mozna spodziewac gdy ludzie z koalicji rzadzacej tym krajem nie widza nic zlego w tym ze mlody sedzia nic nie robi i dostaje wynagrodzenie.
 
Przemas72
Przesłanka "braku korzyści" wydaje się być typową grą pozorów, bo mają być umarzane nie tylko składki emerytalne ale także inne składki, odsetki od nich oraz koszty egzekucji. Może cała ta unia to jedna wielka gra pozorów, ale w sprawiedliwym świecie taka przesłanka nie ma racji bytu. Natomiast "brak selektywności" może się nie obronić tylko w kontekście tego, że duże firmy (osoby prawne) nie mogą występować o umorzenie, a tylko mali przedsiębiorcy mogą. I tutaj zagrożenie jest chyba raczej niskie. Niestety zafundowano nam tą notyfikację zamiast pomocy de minimis, chyba zamierzając z nas zakpić, no i trzeba czekać.
 
Przemas73
Przemas72,
Jeszcze tutaj jesteś smarku jeden? Na spprp spieprzaj. Tam zarząd wam się sypie. . męski zwisie. Szeroki uśmiech
 
Orion
[color=red]WNIOSEK O NOTYFIKACJĘ USTAWY UMORZENIOWEJ PRZESŁANY DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ.
[/color]
[color=blue]W wyniku podjętych w ostatnim tygodniu przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów działań, wniosek w sprawie notyfikacji ustawy umorzeniowej dla przedsiębiorców z dnia 9 listopada 2012 r. został wreszcie przesłany specjalnym systemem do Komisji Europejskiej w dniu 8 lutego 2013 r. - bez dalszego oczekiwania na uwagi Marszałek Sejmu, których termin na złożenie upłynął dnia 29 stycznia 2013 r.

Jednakże w dniu dzisiejszym do UOKiK-u wpłynęło jednak pismo od Marszałek Sejmu (w zasadzie z jedną uwagą), co zostanie najprawdopodobniej uwzględnione, ale w późniejszym terminie.

Treść wniosku nie uległa zmianie i jest zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

Do chwili obecnej nie przyszło jeszcze potwierdzenie wpływu wniosku do KE, co z pewnością wkrótce nastąpi.

Zgodnie z procedurą Komisja Europejska ma czas na rozpatrzenie wniosku o notyfikację naszej ustawy do 8 kwietnia br. (2 miesiące od dnia jego wpływu). Teoretycznie.
Z doświadczenia jednak wynika, że czas ten ulega znacznemu, często wielokrotnemu przedłużeniu przez dodatkowe pytania KE i wyjaśnienia, które należy składać w trakcie trwania notyfikacji.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców będzie nadal starał się o jak najszybsze uznanie w/w umorzenia dla czynnych przedsiębiorców za pomoc niepubliczną, jednak nie było jeszcze takiego przypadku by notyfikacja zakończyła się faktycznie po 2 miesiącach, dlatego czynni przedsiębiorcy, niestety, muszą trochę uzbroić się w cierpliwość.

Pozdrawiam.

DOROTA WOLICKA

Publikowane: 11.02.2013.r. [/color]

Edytowane przez Orion dnia 11-02-2013 15:04
 
amber
Orion dziękujemy,ważne,ale spóźnione Smutek

Maja
Likwidator
Postów: 1013
Miejscowość: Łódź
Data rejestracji: 05.01.11
[color=red]Dodane dnia 08-02-2013 13:25[/color]
Cytuj

[color=red]UOKiK DOKUMENTY NOTYFIKACYJNE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ - WYSŁAŁ DZISIAJ !!![/color]

www.spprp.pl


[color=blue]Uwaga p.Marszałek do UOKIK dot. użycia w załączniku nr.2,
słowa nakładcy, zamiast wykonawcy PN.
Taką uwagę przesłała Maja do KPSiR i poseł Mrzygłockiej w imieniu
SPP RP, a ona dalej.
UOKiK twierdzi, że ta nomenklatura słowna nie ma wielkiego znaczenia, bo istotą są przesłanki na podstawie których KE oceni, czy jest to pomoc publiczna, czy nie.
Faktycznie mają na przysłanie uwag dwa miesiące, ale może ich nie być
i w tym nasza nadzieja.
Majka odkopywała, przez dwa dni 06 -7.02, gdzie są dokumenty notyfikacyjne od Gabinetu Marszałek przez Biuro Legislacyjne i UOKiK.
Leżały bo UOKiK czekał na odpowiedź, a BL uważał, że uwag nie ma i odpowiedzi nie będzie.
Dlatego po otrzymaniu tej informacji UOKiK wysłał je 08.02,
a p.poseł uwagi zgłosiła, już po fakcie wysłania dokumentów.[/color]

Edytowane przez amber dnia 14-02-2013 20:09
 
max
Maja czy możesz zajrzec do szuflad Derdziuka? W razie czego to co tam znajdziesz daj nam tutaj do poczytania, ew. zgłoś w imieniu spp uwagi. Co to dla Ciebie przecież...czego się nie robi, zawsze będzie o czym pisać w cv.
 
amber
[color=blue]Maja
Zarząd SPP RP[/color]


Odp: PRACA NAKŁADCZA I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
« Odpowiedź #1172 dnia: Dzisiaj o 09:27:36 »
[color=blue]Dokumenty notyfikacyjne wraz z Ustawą, zostały przyjęte i zarejestrowane przez KE w dniu 11.02.2013r.
Teraz w czasie ok.trzech tygodni dokumenty będą tłumaczone na jez.angielski,niemiecki i francuski oraz na jęz.urzędnika z KE, który otrzymał naszą sprawę do opracowania.
Do 11.04.KE ma czas na przesłanie do Polski ewentualnych pytań i wniosków o uzupełnienie dokumentacji oraz wstępną informację na temat opinii.
[/color]

Edytowane przez amber dnia 20-02-2013 09:19
 
max
Maja jeżeli to taki news to dlaczego nie masz odwagi napisac go pod swoim nickiem? Szeroki uśmiech
 
annatur1
Przemas72 napisał/a:
Przesłanka "braku korzyści" wydaje się być typową grą pozorów, bo mają być umarzane nie tylko składki emerytalne ale także inne składki, odsetki od nich oraz koszty egzekucji. Może cała ta unia to jedna wielka gra pozorów, ale w sprawiedliwym świecie taka przesłanka nie ma racji bytu. Natomiast "brak selektywności" może się nie obronić tylko w kontekście tego, że duże firmy (osoby prawne) nie mogą występować o umorzenie, a tylko mali przedsiębiorcy mogą. I tutaj zagrożenie jest chyba raczej niskie. Niestety zafundowano nam tą notyfikację zamiast pomocy de minimis, chyba zamierzając z nas zakpić, no i trzeba czekać.

Zafundowano nam notyfikację czy polegamy pomocy de minimis czy też jej
niepodlegamy.
annatur1
 
Przemas72
Niestety nie annatur1. Smutek
Pomoc de minimis to mielibyśmy z automatu (ci którzy spełniliby warunki). Zafundowano nam notyfikację, bo grupa osób nie chciała pomocy de minimis uważając, że to diabeł wcielony. No i ZUS zapewne dla zabawy stwierdził, że w takim razie notyfikacja i wpłynął zapewne na BL. Może zresztą taki był ich plan od początku, kto ich tam wie, bo po wypowiedziach ZUS na tym forum, to jakieś mam wrażenie, że może i oni się czują trochę winni sprawy matek i zawieszeniowców, ale pracy nakładczej to w ogóle w najmniejszym nawet stopniu nie.
Gdyby KE uznała, że to nie jest pomoc publiczna, umorzenia dla przedsiębiorców będą tak jak dla tych, co zamknęli działalność. Tyle że to raczej niemożliwe. Zostało podjęte ryzyko, że KE uzna, że jest to niedozwolona pomoc publiczna (też chyba mało prawdopodobne) i wtedy umorzeń dla nas nie będzie w ogóle. A najpewniej uzna, że jest to dozwolona pomoc publiczna i wtedy będzie tak jak chciał ZUS czyli na zasadach pomocy de minimis. Tylko że rok albo i więcej później. Jeżeli ktoś Ci mówi inaczej, oszukuje Cię.
Edytowane przez Przemas72 dnia 22-02-2013 12:21
 
annatur1
Do Przemas72
Pisał pan ,że,,Pomoc de minimis to mielibyśmy z automatu (ci którzy spełniliby warunki)." Gdzie taką pomoc byśmy uzyskali? Czy pomoc de minimis obejmują także odsetki bo ich jest najwięcej?Czy trzeba pisac jakieś projekty?
Jak będzie pan na forum to proszę o odpowiedż.
annatur1
 
Przejdź do forum: