Zobacz temat
 Drukuj temat
PO NOTYFIKACJI USTAWY
Maja
Artemis napisał(a):

Maja napisał(a):
(...) Postanowienie uprawomocnia się po dwóch tygodniach od wydania i sąd powinien wysłać do wnioskodawcy,czyli Ciebie.(...)
powinno być bez słowa " uprawomocnia " - Postanowienie po dwóch tygodniach od wydania sąd powinien wysłać je do wnioskodawcy, czyli Ciebie

Postanowienie uprawomocnia się po 7 dniach o ile do 7 dni nie złoży się na nie zażalenia.
Ponadto przerabiałam to w 2010 i 2011 roku i jeżeli się nie mylę to o postanowienie występuję strona, która wycofała swoje odwołanie. Występuję z pisemnym wnioskiem o wydanie pisemnie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Należy to zrobić do 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia. Po tym terminie dostaniemy tylko sentencję postanowienia.

Popełniłam błąd pisząc" uprawomocnia się ", chodziło o przysłanie przez sąd po dwóch tyg.od wydania, przepraszam. Uśmiech

Artemis, piszemy o dwóch różnych sprawach.
Napisałam o posiedzeniu niejawnym.
Nie ma żadnego terminu sprawy, sąd na niejawnym posiedzeniu -więc nie wiem kiedy wydaje postanowienie.

Cyt" Z urzędu doręcza się stronom wyroki zaoczne oraz postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie doręczane stronom uprawomocnia się po upłynięciu określonego czasu od daty odebrania orzeczenia przez strony. Najczęściej jest to okres 7-mio dniowy. "
Postanowienie, wyrok, orzeczenie uprawomocnia się po 21 dniach od ogłoszenia -jak zamierzasz się od niego odwołać to w ciągu siedmiu dni składasz wniosek o postanowienie z uzasadnieniem.

http://www.chorzo...n/faq/_1_7

" Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu obu stronom; gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć z uzasadnieniem, doręczając postanowienie.

Sorry, taki mamy klimat i takie mamy prawo Uśmiech że mamy problemy, a ja nie jestem prawnikiem.
Nie zmienia to tego, że wniosek o umorzenie w trakcie postępowania sądowego nie będzie rozpatrywany !
Edytowane przez Maja dnia 31-01-2014 00:47
 
Artemis
Umorzenie postępowanie w przypadku cofnięcie pozwu

Powód może cofnąć pozew wraz ze zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia. Oznacza, iż powód wycofuje swoje powództwo oraz zrzeka się dochodzonego roszczenia. Takie cofnięcie pozwu nie wymaga zgody pozwanego i może być dokonane do momentu wydania wyroku. Jednak należy mieć na względzie, iż zrzeczenie się roszczenia może nastąpić tylko wtedy, gdy w świetle prawa materialnego powód może danym prawem rozporządzać.

Powód może również cofnąć pozew bez zrzeczenia się roszczenia. Oznacza to, iż powód wycofuje powództwo jednocześnie rezygnując z jego rozpoznania w danym procesie. Takie cofnięcie pozwu pozwala w przyszłości na wytoczenie nowego powództwa. Powód może cofnąć pozew bez zrzeczenia się roszczenia bez zgody pozwanego do chwili rozpoczęcia się rozprawy. Natomiast od chwili rozpoczęcia rozprawy do wydania wyroku tylko za zgodą pozwanego.

Cofnięcie pozwu przez powoda podlega kontroli sądu, który cofnięcie pozwu może uznać za niedopuszczalne, jeżeli czynność taka jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Za niedopuszczalne sąd może również uznać zrzeczenie się lub ograniczenie powództwa.

Jeżeli sąd uzna cofniecie pozwu za dopuszczalne oraz pozwany wyrazi zgodę na cofniecie pozwu, jeżeli jest ona wymagana sąd umorzy postępowanie wydając odpowiednie postanowienie. Jeżeli powód cofnął pozew tylko w części sąd umorzy postępowanie w odpowiedniej części. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenia.
Obowiązują terminy 7 dniowe.

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Rozdział 2

Postanowienia sądu


Art. 354. Jeżeli kodeks nie przewiduje wydania wyroku lub nakazu zapłaty, sąd wydaje postanowienie.

Art. 355. § 1. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

§ 2. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem, którą zatwierdził sąd.

Art. 356. Rozstrzygnięcia zawarte w postanowieniach nie kończących postępowania w sprawie, wydanych na posiedzeniach jawnych, wpisuje się do protokołu bez spisywania odrębnej sentencji, jeżeli nie przysługuje na nie zażalenie.

Art. 357. § 1. Postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegają one zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Postanowienia te doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

§ 2. Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu obu stronom, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć z uzasadnieniem; doręczając postanowienie, należy pouczyć stronę występującą w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

§ 3. Uzasadnienie, o którym mowa w paragrafach poprzedzających, należy sporządzić w ciągu tygodnia od dnia wydania postanowienia na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli postanowienie wydano na posiedzeniu jawnym, termin tygodniowy liczy się od dnia, w którym zażądano jego doręczenia, a gdy żądania takiego nie było - od dnia wniesienia zażalenia.

§ 4. Postanowień, które odnoszą się wyłącznie do innych osób (świadka, biegłego, osoby trzeciej), nie doręcza się stronom; osobom, których te postanowienia dotyczą, doręcza się je tylko wówczas, gdy nie były one obecne na posiedzeniu, na którym postanowienia te zostały wydane.

Art. 358. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym wiąże sąd od chwili, w której zostało podpisane wraz z uzasadnieniem, jeżeli zaś sąd postanowienia nie uzasadnia, od chwili podpisania sentencji.

Art. 359. § 1. Postanowienia nie kończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne.

§ 2. Postanowienia, o których mowa w § 1, mogą być zmieniane lub uchylane także wówczas, gdy zostały wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą.

Art. 360. Postanowienia stają się skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich treści, z chwilą ogłoszenia, a jeżeli ogłoszenia nie było - z chwilą podpisania sentencji.

Art. 361. Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.

Art. 362. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do zarządzeń przewodniczącego.

Art. 3621. Do postanowień referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisy o postanowieniach sądu.


Wyroki SO
W postępowaniu cywilnym( tak są traktowane odwołania od decyzji wyłączających) trzeba zgłosić wniosek o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni od jego ogłoszenia, a od momentu jego doręczenia biegnie 14-dniowy termin do wniesienia apelacji (art. 328 § 1 i 369 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Jeżeli strona nie wniesie wniosku o uzasadnienie to termin do wniesienia apelacji biegnie od końca terminu do wniesienia tego wniosku (art. 369 § 2 kodeksu postępowania cywilnego), tzn. wynosi wówczas 21 dni.
Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia (art. 331 kodeksu postępowania cywilnego). Jeżeli w tym terminie nie wniesiono apelacji wyrok uprawomocnia się.
Zatem najkrótszy termin na złożenie apelacji wynosi 21 dni od czasu ogłoszenia wyroku. Jeśli strona złożyła wniosek o pisemne uzasadnienie, to termin ten ulegnie przedłużeniu, bo 14 dniowy termin wskazany wyżej zacznie biec od chwili doręczenie uzasadnienia. Najpierw więc sąd musi przygotować i przesłać uzasadnienie, co może potrwać klika czy kilkanaście tygodni.
 
Maja
Warszawa, dnia 27.01.2014 r.


Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Henryk Siedlaczek

Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska


Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP


Szanowna Pani Marszałek

Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu składam na Ręce Pani Marszałek interpelację do Pana Władysława Kosiniaka - Kamysza - Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) w zakresie w zakresie stosowanej obecnie coraz częściej przez ZUS praktyki przeksięgowywania składek, jako wpłata płatnika na siebie


Z poważaniem


Warszawa, dnia 27.01.2014 r.


Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Henryk Siedlaczek

Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska

Szanowny Pan
Władysław Kosiniak - Kamysz
Minister Pracy i Polityki SpołecznejINTERPELACJA


W sprawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) - w zakresie stosowanej obecnie coraz częściej przez ZUS praktyki przeksięgowywania składek, jako wpłata płatnika na siebie


Szanowny Panie Ministrze,

Przedsiębiorcy ubiegający się o umorzenie nieopłaconych za siebie składek za okres objęty ustawą umorzeniową tj. 01.01. 1999-28.02.2009r., zatrudniający kiedyś, lub obecnie pracowników bez względu na formę zatrudnienia ( tj. rodzaj umowy), są obecnie zaskakiwani przez ZUS informacją o posiadaniu na swoich kontach kwot nieumarzalnych.
Składki, które odprowadzane były lub nadal są przez przedsiębiorcę/płatnika za pracownika/ów, są obecnie przeksięgowywane, jako wpłata płatnika na siebie.
Na skutek tak przeprowadzonej " operacji księgowej " kwota do umorzenia ulega pomniejszeniu o przeksięgowaną wpłatę. Składkę na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych pracownika/ów, należy natomiast zapłacić, wraz z ustawowymi odsetkami.
Ponieważ ZUS w decyzjach o warunkach umorzenia podaje tylko kwoty umarzalne, zdarza się, że przedsiębiorca dowiaduje się o posiadaniu na swoim koncie należności nieumarzalnych w późniejszym terminie, tj. już po uprawomocnieniu się w/w decyzji o warunkach umorzenia.

Panie Ministrze, uchwalono ustawę, która miała umorzyć zaległe składki. Tym czasem stosowane przez ZUS praktyki pokazują, jak dalece realizacja ustawy abolicyjnej okazuje się " wypaczona " w praktyce . Dlatego kierując się dobrem poszkodowanych przedsiębiorców, którym niniejsza ustawa miała służyć kieruję do Pana następujące pytania:

1. Czy stosowania przez ZUS praktyka przeksięgowywania składek, jako wpłata płatnika na siebie jest w pełni zgodna z obowiązującą ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność i nie narusza konstytucyjnej zasady pewności prawa ?

2. Czy zdaniem Pana Ministra księgowanie wpłat przez ZUS może odbywać w sposób " dowolny ", jak to ma obecnie miejsce, czy jego podstawą nie powinien być składany przez płatnika druk RCA ?


Z poważaniem
Edytowane przez Maja dnia 03-01-2015 23:12
 
zuf_fan
Jak widzę bardzo spodobały wam się pozorowane działania typu kolejne interpelacje. Wielokrotnie Zakład deklarował, że nie akceptujemy przeksięgowań stosowanych przez wybrane Oddziały ze znanych nam powodów oraz że zostanie to załatwione wewnątrz Zakładu. Kolejne interpelacje niczego nowego w tej kwestii nie wniosą. No ale przynajmniej macie wrażenie, że coś się dzieje, więc nikomu to nie szkodzi.

Jeżeli któryś z Oddziałów odmawia skorygowania nieprawidłowych przeksięgowań wystarczy skierować skargę w tej sprawie na adres Centrali Zakładu.
I to już koniec tej historii :-)
 
Maja
zuf_fan napisał(a):

Jak widzę bardzo spodobały wam się pozorowane działania typu kolejne interpelacje. Wielokrotnie Zakład deklarował, że nie akceptujemy przeksięgowań stosowanych przez wybrane Oddziały ze znanych nam powodów oraz że zostanie to załatwione wewnątrz Zakładu. Kolejne interpelacje niczego nowego w tej kwestii nie wniosą. No ale przynajmniej macie wrażenie, że coś się dzieje, więc nikomu to nie szkodzi.

Jeżeli któryś z Oddziałów odmawia skorygowania nieprawidłowych przeksięgowań wystarczy skierować skargę w tej sprawie na adres Centrali Zakładu.


zuf-fan,
skoro tak Zakład deklarował, to dlaczego nadal są takie sytuacje ?
Co znaczy cyt: " przez wybrane oddziały ze znanych nam powodów " ?
Czy mamy rozumieć, że z sobie znanych powodów, wybraliście oddziały w których będą stosować takie metody i sprawdzać reakcje przedsiębiorców ? Taki teścik w stylu ZUS Z przymrużeniem oka
Dlaczego to my mamy składać skargi do centrali, zamiast Centrala Zakładu dać jednoznaczne wytyczne do realizacji przez wszystkie oddziały w kraju ?

Po to są te interpelacje, żeby nie było jak piszesz : " przez wybrane oddziały "

Na spotkaniu w Łodzi 12.01. uczestnicy zgłosili te i wiele innych uwag. Powinieneś je znać Uśmiech
Brały w nim udział przedstawicielki Zakładu już zadziałałeś, co zrobiłeś ?
Edytowane przez Maja dnia 07-02-2014 12:46
 
zuf_fan
Tu nie miejsce aby roztrząsać dlaczego tak się dzieje i dlaczego w niektórych Oddziałach nadal tak się będzie dziać. Wina w tej kwestii leży nie tylko po stronie Zakładu ale i innych instytucji.

Niemniej jednak należy to traktować jako kwestię wyłącznie techniczną. Każdy przypadek zgłoszony do Centrali zostanie rozstrzygnięty poprzez skorygowanie nieprawidłowych przeksięgowań.
I to już koniec tej historii :-)
 
skorpion
zuf_fan napisał(a):

Tu nie miejsce aby roztrząsać dlaczego tak się dzieje i dlaczego w niektórych Oddziałach nadal tak się będzie dziać. Wina w tej kwestii leży nie tylko po stronie Zakładu ale i innych instytucji.

Niemniej jednak należy to traktować jako kwestię wyłącznie techniczną. Każdy przypadek zgłoszony do Centrali zostanie rozstrzygnięty poprzez skorygowanie nieprawidłowych przeksięgowań.


...a każdy nie zgłoszony przypadek to przepadek - co???

No tak niewiele mówiąc tak wiele wyjaśnił, a raczej potwierdził oczywistą oczywistość.

...kiedy wreszcie nadejdzie prawdziwy koniec TEJ histoRYJI?Szok zusowskiej! Bo przecież nadejść musi.
" Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń " Tacyt
 
jag


http://forumprawn...us-37.html

Z przymrużeniem oka...Hej!
Czyńmy wszystko, aby nie naszą rolą była rola Namiestnika w "GRZE O TRON" - dla niezorientowanych - stracił głowę, po uprzednim przyznaniu się do winy, której nie popełnił - lecz zaufał władcy, który mu obiecał łaskę...
 
Lidia
annatur1- pal licho intencje (jasne/niejasne, dobrze/niedobrze odczytane- -może Cię przeceniłam, może nie doceniłam - nieistotne Z przymrużeniem oka )
PIOSENKA SUPER - DZIĘKUJĘ ZA DEDYKACJĘ I POZWOLISZ, ŻE DEDYKUJĘ WSZYSTKIM w swoim i Twoim imieniu Uśmiech :
http://www.youtub...LvasyepGDw
 
Braveheart
Otrzymaliśmy pismo - odpowiedź z centrali ZUS, w kwestii daty działania - przyjmowania i rozpatrywania wniosków o umorzenie.

Krótko - Składanie wniosków i ich rozpatrywanie po 15.01.2015 r. JEST MOŻLIWE (oczywiście dla osób, które otrzymają decyzję z ZUS w późniejszych terminach).

Sami przeczytajcie:

http://www.spprp....0#msg10820Fajne
 
Maja
Odpowiedź MPiPS na interpelację P.Poseł Kołodziej

https://www.dropb...iowej..pdf
Edytowane przez Maja dnia 07-03-2014 20:24
 
Maja
Odpowiedzi na temat działania ustawy:

odpowiedź ZUS

http://www.spprp....0#msg10820

Odpowiedź MPiPS na interpelację P.Poseł Kołodziej

https://www.dropb...iowej..pdf

Wspomniane w odpowiedzi MPiPS pismo z UOKiK dot. pomocy de minimis przy zawieszeniu postępowania egzekucyjnego

https://www.dropb...inimis.pdf
Edytowane przez Maja dnia 10-03-2014 09:47
 
kathi
Witam
Mam pytanie ,czy jezeli pracownik przebywal na wychowawczym i zus wyplacal mu swiadczenia to powstanie u mnie zaleglosc za pracownika jako nieumarzalna ?
 
Maja
kathi napisał(a):

Witam
Mam pytanie ,czy jezeli pracownik przebywal na wychowawczym i zus wyplacal mu swiadczenia to powstanie u mnie zaleglosc za pracownika jako nieumarzalna ?


Nie bardzo rozumiem, dlaczego miałoby to stanowić zaległość u płatnika/pracodawcy ?

Okres przebywania na urlopie wychowawczym stanowi odmienny od stosunku pracy, tytuł do ubezpieczeń. Mimo że formalnie pracownik nadal pozostaje w stosunku pracy, to podczas trwania urlopu wychowawczego podlega odrębnemu schematowi ubezpieczeń, tj. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu właśnie z racji korzystania z tej przerwy na opiekę nad dzieckiem. Składki finansuje budżet państwa, a podstawą ich wymiaru są kwoty określone ustawowo, a nie przychód z tytułu zatrudnienia

http://www.zus.pl...czania.pdf

" w odniesieniu do osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, płatnik składek wykazuje tylko należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne w odpowiednich dokumentach rozliczeniowych. Nie dokonuje natomiast wpłaty tych składek do ZUS. "


http://poradnik.w...chowawczym
Edytowane przez Maja dnia 05-03-2014 15:15
 
Maja
Odpowiedź na interpelację P.Poseł Kołodziej

https://www.dropb...iowej..pdf

pismo UOKiK w spr. de minimis

https://www.dropb...inimis.pdf

Opinia BAS

https://www.dropb...166-14.rtf

Odpowiedź na interpelację P.Posła Siedlaczka

https://www.dropb...6/skan.pdf


Interpelacja P.Posła Szweda i odpowiedź na interpelację

https://www.dropb...Szweda.pdf
Edytowane przez Maja dnia 09-03-2014 21:25
 
Maja
KOLEJNE ZLECENIE P.POSEŁ KOŁODZIEJ ZŁOŻONE 14.03.2014R.


Zlecenie nr 2 dla Biura Analiz Sejmowych o sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność


Na wstępie chciałam serdecznie podziękować za wcześniej przygotowaną wykładnię przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Opinia sporządzona przez Państwa wyjaśniła wiele kwestii, które dla zainteresowanym przedsiębiorcom przysparzały wielu trudności. Jednakże najistotniejsza kwestia dotycząca okresu, w jakim przedmiotowa ustawa ma obowiązywać jest obecnie w różny sposób interpretowana zarówno przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wreszcie przez Biuro Analiz Sejmowych w ostatniej opinii dotyczącej przedmiotowego tematu. Przechodząc do meritum, wątpliwości tyczą się okresu, w jakim osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek, a konkretnie okres wynikający z art. 1 ust. 4 i ust. 5 tzw. ustawy abolicyjnej. Ustęp 4 przytoczonego wcześniej artykułu określa termin na składanie wniosków w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wobec tego jak należy rozumieć ust. 5 artykułu 1 ustawy? Czy jest on wyjątkiem od okresu ustalonego w ustępie 4, a tym samym w przypadku otrzymania decyzji ZUS po wejściu w życie ustawy biegnie termin 12 miesięcy i termin składania wniosków z ustępu 4 zostaje wyłączony? Czy też niezależnie od tego kiedy przedsiębiorca otrzyma decyzję ZUS termin na składanie wniosków upływa dokładnie 24 miesiące po wejściu w życie ustawy, czyli 15 stycznia 2015 r. Wyżej przedstawiona kwestia pozostaje problemem, na który przedsiębiorcy nie znajdują obecnie logicznego wytłumaczenia. Z jednej strony, z otrzymanej od Ministra Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzi na moją interpelację poselską wynika, że wnioski o umorzenie nieopłaconych składek będą mogły być składane po terminie 15 stycznia 2015 r (identyczne stanowisko prezentuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych), zaś z drugiej strony opinia przygotowana przez dr hab. Magdalenę Szczepańską - eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych w sposób jednoznaczny wskazuje coś zupełnie odmiennego, albowiem uznaje, że przepisy przedmiotowej ustawy nie przewidują prawa do złożenia wniosku po upływie terminu określonego w art. 1 ust. 4 przedmiotowej ustawy. Dodatkowo trzeba stwierdzić, że decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20.11.2013 r. dotycząca notyfikacji tzw. ustawy abolicyjnej w punkcie 22 wskazuje, że " aby skorzystać z umorzenia należy złożyć odpowiedni wniosek do dnia 15 stycznia 2015 r. lub w terminie 12 miesięcy od przyjęcia decyzji orzekającej zadłużenie, w zależności od tego, która data jest późniejsza. "
 
Maja
Odpowiedź na interpelację P.Posła Siedlaczka m.in. dot.przeksięgowań składek

https://www.dropb...an1025.pdf
Edytowane przez Maja dnia 29-01-2015 22:37
 
icka
Na stronie 3 wątku Polecam artykuł wkleiłam całość interpelacji Nr 18701,
jej fragment zamieszczam poniżej, w celu konfrontacji –
czujności nigdy za wiele- tego właśnie kawałka zabrakło mi w zamieszczonym na str.2 wątku
Po notyfikacji ; wklejonego przez Maję..
Nie ma to znaczenia dla samotników ale dla tych co się ciągle jeszcze męczą prowadząc DG
i zatrudniają pracowników to jak najbardziej.

https://www.dropb...an1025.pdf
podpisuje się Marek. Bucior :

Interpelacja 18701 z 9 lipca 2013r.;
Fragment;

W sytuacji gdy płatnik składek zatrudniał pracowników oraz opłacał za nich należne składki na bieżąco i został za okres wstecz objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz nie opłacił powstałych z tego tytułu należności, wówczas okres, za który jest on obejmowany ubezpieczeniami wstecz, należy traktować odrębnie.
Jeżeli przedsiębiorca będący w takiej sytuacji wystąpi z wnioskiem o umorzenie należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, wówczas należności podlegające umorzeniu zostaną ustalone na podstawie złożonych za niego dokumentów rozliczeniowych korygujących. W takim przypadku wpłaty dokonane za zatrudnionych pracowników lub inne osoby zgłoszone do ubezpieczeń nie będą podlegać przeliczeniu na częściowe pokrycie składek za przedsiębiorcę. O obowiązku stosowania powyższej zasady zostały poinformowane wszystkie terenowe jednostki organizacyjne zakładu.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - Podsekretarz stanu
Marek Bucior
Warszawa, dnia 9 lipca 2013.
na interpelację nr 18701
http://www.sejm.g...y=3D7BF917
Edytowane przez icka dnia 23-03-2014 13:00
 
Maja
icka napisał(a):
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - Podsekretarz stanu
Marek Bucior
Warszawa, dnia 9 lipca 2013.
na interpelację nr 18701

http://www.sejm.g...y=3D7BF917

Ostatnia odpowiedź min. Buciora z 10.03.2014r :

https://www.dropb...an1025.pdf


Dzięki Icka :-) nie zauważyłam, że tego nie umieściłam, to jest ważne.
Obecne odpowiedzi (już dwie) ministra w tej samej sprawie znacznie się różnią od tej, kiedy pierwszy raz temat był podejmowany w 2013r. Zbieram te różnice i wysyłam posłom.
Edytowane przez Maja dnia 29-01-2015 22:44
 
Maja
Opinia prawna na temat interpretacji ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności


https://www.dropb...166-14.rtf

Opinia prawna uzupełniająca opinię BAS-WAL-166/14 dotyczącą interpretacji ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2012 r.


https://www.dropb...cyjnej.pdf

IV. Podsumowanie

W art. 1 ust. 5 ustawy abolicyjnej zawarto regulację przewidującą procedurę postępowania w przypadku, gdy decyzja o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub decyzja o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne została wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Wniosek o umorzenie można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji. W związku z powyższym w sytuacji, gdyby ZUS wydał przedmiotową decyzję po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, to ubezpieczony może na podstawie tej szczególnej regulacji złożyć wniosek po upływie terminu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy, który to jest terminem generalnym wskazanym w art. 1 ust. 4.Dla przypomnienia z Decyzji KE:

(22) Aby skorzystać z umorzenia, należy złożyć odpowiedni wniosek do dnia 15
stycznia 2015 r. lub w terminie 12 miesięcy od przyjęcia decyzji orzekającej
zadłużenie, w zależności od tego, która data jest późniejsza.


(38) Ponadto, brak formalnej i faktycznej selektywności jest dodatkowo wzmocniony
przez brak jakiejkolwiek swobody uznania ze strony administracji (tj. ZUS-u).
Przedmiotowy środek ma bezpośrednie zastosowanie do wszystkich podmiotów,
które wykazały chęć jego stosowania i spełniają warunki określone w podstawie
prawnej. Działalność ZUS-u ogranicza się do zarządzania wdrażaniem środka,
przy czym organ ten nie posiada żadnych uprawnień do ingerowania w
przyznawanie środka lub jego intensywność.Pozdrawiam wszystkich beneficjentów ustawy i życzę powodzenia w realizacji wniosków umorzeniowych Uśmiech
Edytowane przez Maja dnia 05-06-2014 00:05
 
Przejdź do forum: