Zobacz temat
 Drukuj temat
Zawieszenie czy likwidacja działalności dla ZUS-u
Mateusz
Ad: Hanka
Jak byś przeczytała dokładnie wątek " Pierwsza Pomoc" to odwiedzała byś więcej o rozprawach i to że trzeba powiać świadka (np.: Panienkę z okienka ZUS)na okoliczność stwierdzenia faktów. Wtedy mogła byś zdawać pytania i musiała by ci Panienka (świadek) na nie odpowiedzieć pod przysięgą czy coś było i co ona robiła lub czego nie zrobiła.
Wszelkie dokumenty (akta) masz prawo przeglądać zgodnie z Kpa w każdej chwili w jakiej przyjedz Ci ochota, wystarczy o to wystąpić (do ZUS lub Sądu).
Jak nie ma decyzji ZUS (o zwrot bezprawnie pobranych zasiłków chorobowych) to nie ma sprawy. Sąd nie będzie rozpatrywał czegoś czego nie ma. ZUS zazwyczaj upomina się o zwrot zasiłków dopiero na podstawie wyroku o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom.
Powód jak zawsze utrata prawa do nich wstecz przez źle opłacone składki (zaniżonej wysokości).
Pozdrawiam Mateusz
 
gienekw1
Witaj Mateusz. Czy otrzymałeś odpowiedż z Warszawy? Ja napisałem pismo z prośbą o wyjaśnienie art. 13.2 w oparciu o 13.1, następnie wysłałem skargę na Dyrektora naszego zus do Prezesa zus w Warszawie i wysłałem II pismo w sprawie art.13.2. Do dnia dzisiejszego, a mija 3 miesiąc, śmiertelna cisza. Tak wygląda DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWA.
W Izbie Skarbowej nic nie wskurałem. Okazało się, że dyrektor izby skarbowej nic nie mooże. Może tylko oddalić moją skargę. ZUS jest panem sytuacji. Sprawa od 2 tygodni jest w sądzie administracyjnym.
Z okazji nadchodzących Świąt życzę Ci i wszystkim pokrzywdzonym przez zus dużo zdrowia, wytrwałości i radości w gronie rodzinnym. Wesołego jajka!
 
Mateusz
Ad: Gienek
Dosłałem odpowiedz w dwóch pismach. Jedna to stek pokrętnych wyjaśnień nie na temat.
http://img18.imag...karga1.jpg

http://img696.ima...karga2.jpg

http://img260.ima...karga3.jpg

Druga to pismo wyjaśniające że tylko trzy postępowania umorzono w związku z art. 13.

http://img42.imag...3ksero.jpg

Świadczy to ze ustawa (art. 13 ) jest martwy bo nie jest stosowana.
Szykuje odpowiedz na te matactwa ZUS.
Wesołych Świąt !!!
Pozdrawiam Mateusz
Edytowane przez Mateusz dnia 04-04-2010 14:54
 
gienekw1
Ad: Mateusz.
Dzięki za pisma. W uzasadnieniu wyroku (który Ci przesłałem) z dnia 3.06.2009r. Sąd Apelacyjny wyrażnie rozgraniczył i uzasadnił sprawy o podleganie i sprawy związane z wysokością zadłużenia. To są dwie różne sprawy! W Art. 13.1 naszej ustawy wyrażnie pisze " w sprawie wymiaru składek ..". Spróbuj z tej strony.
Jeśli chodzi o decyzję zus w sprawie podlegania (prawomocną) - jak miałeś robione przerwy w działalności po 1 dniu miesiąca np: 5, 12 itd.
i kończyłes przed ostatnim dnim m-ca, to możesz wznowić postępowanie w oparciu o "nowe dowody"przeciw postępowaniu zus (oni muszą znać paragrafy). W ustawie o sus pisze, że przerwę w działalności można robić od pierwszego dnia miesiąca, a kończyć ostatniego dnia. Ja takie przypadki mam i czekam z użyciem tego do stosownego momentu.
Pozdrawiam - Gienekw1
 
Mateusz
Moja odpowoedz na pisma ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dotyczy pisma z dnia 15.02.2010r. Znak : 992900/400-122/2010/FUu
i decyzji: Znak: 060000/400/2/PO/2008/2220032397/DUSI/AB

Podtrzymanie Skargi

W związku z pismem z dn.15.03.2010 r. Znak: 992900/400-122/2010/FUu i pismem z dn.19.03.2010r. - Znak: 992900/400-122/2010/FUu) wyjaśniam ze:
Ubolewam nad nieznajomością tematu mojej indywidualnej sprawy (i nie tylko mojej).
Jako dowód przedstawiam artykuł zamieszczony na stronie:
http://www.rp.pl/artykul/84538,433048.html
Interpretacja, o jaką wystąpiłem nie dotyczy zawieszania działalności jak sugeruje Pani w ww. piśmie, lecz umorzenia wymiaru składek powstałych z tego tytułu.
Nie odróżnia Pani decyzji ZUS z dnia 15.02.2005r -Znak:060000/400/5/2220032397/2005/DUS I/AB o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom w czasie zawieszeń d. g. (jest prawomocna i jej nie kwestionuję, jako rzecz osądzoną) od decyzji z dnia 17.10. 2008r o umorzeniu wymiaru składek z tego tytułu -Znak:060000/400/2/PO/2008/2220032397/DUSI/AB zgodnie z wejściem w życie ww.art.13.
Z tego powodu nadal twierdzę, że ZUS nie wywiązuje się należycie z nałożonych na niego obowiązków (bezczynność organu) ustawowych od 20 września 2008r. związanych z obowiązkiem wykonania ww.art.13 ( jest on martwy-dokonano tylko słownie trzy umorzenia zgodnie z pismem informacyjnym ZUS z dnia 19.03.2010r znak: 992900/400-122/2010/FUu). Sama Pani przyznaje, że Zakład nie stosuje również żadnych procedur (oprócz Kpa) w postępowaniach wymiaru składek związanych z ustawą z 10 lipca 2008r.(cyt z pismo z Ad.3).
Taka sytuacja czyni wiele szkody nie tylko dla ZUS, ale dla całej Administracji Państwowej (Rządu - nadzorcy zakładu). Podważa zaufanie obywateli do państwa prawa. ZUS ignoruje wprowadzone zmiany legislacyjne nie wykonując art.13.
Pozwolę sobie wyjaśnić dokładniej problem prawny, na który oczekuję bezskutecznie działań i merytorycznej odpowiedzi ZUS.
Pani utożsamia postępowanie zakończone wydaniem decyzji o przymusowym podleganiu ubezpieczeniom w czasie zawieszeń z postępowaniem w sprawie umorzenia wymiaru składek powstałych z tego tytułu. Dla Pani jest to ciągle to samo postępowanie i nie powstały inne akty ustawowe do zmiany stanu prawnego w stosunku do płatnika (zawieszającego d. g) oraz nie ma możliwości innego dochodzenia umorzenia należności składek.
Art.13 odnosi się literalnie właśnie do postępowań dotyczących umorzenia wymiaru składek z tytułu zawieszenia działalności. W przepisie końcowym, jakim jest art.13 nie ma mowy o postępowaniach (czy decyzjach ZUS) o przymusowym podleganiu ubezpieczeniom czy też, do jakich konkretnie okresów się odnoszą. Jedynym warunkiem jest, pkt. 2 ww. art., 13 czyli ocena czy podczas zawieszenia d. g. przedsiębiorca faktycznie ją wykonywał a nie tylko prowadził posiadając zezwolenie. Jest to przepis ogólny odnoszący się do kwestii postępowań dotyczących wymiaru składek, które powstały w skutek zawieszeń d.g .Wprowadzenie do ustawodawstwa (art.13) miało na celu uregulowanie problemu zawieszeń powstałych na skutek braku międzyczasowych regulacji prawnych. Zrobiono to w tej samej nowelizacji ustawy o s. d. g (usankcjonowano prawnie zawieszanie działalność) Prawo to istniało również wcześniej tylko, że zwyczajowo a ZUS miał dowolność w obejmowaniu w tym okresie(zawieszeń) płatników obowiązkowym ubezpieczeniem (cyt ww. w skardze z druku sejmowego).
Jeżeli uchwalenie art. 13 nie jest dla ZUS wystarczającym obowiązkiem do jego wykonania to stawia Zakład ponad prawem, jakie obowiązuje w naszym Państwie. Jako dowód na bezczynność organu jest właśnie fakt, że na podstawie ww. art. 13 umorzono tylko trzy postępowania a zawieszało w przeszłości tysiące prowadzących d. g .Znam kilkadziesiąt osób osobiście i setki z forum poświeconemu zawieszeniom d.g. Płatnicy nie są poinformowani, co będzie z tymi okresami ( a są przecież widoczne w systemie KSI, jako nieskładkowe z kodem zawieszenia). Nie wszczęto postępowań wyjaśniających oraz ich nie umorzono automatycznie z mocy ustawy. Okresy te zawieszone są w próżni z mocą pułapki zadłużenia.
Jeśli interpretuje Pani przepisy (fakty) odmiennie to proszę przedstawić wiarygodne uzasadnienie prawne lub ekspertyzę prawną ( zgodnie z Art. 84. § 1 ustawy o s.u.s). Inaczej ww. decyzje ZUS odmawiające interpretacji i zastosowania ww. art. 13 nie spełniają wymogów zwartych w Kpa.(art. 6 do 11) i powinny być uchylone lub zmienione, bo ZUS nadużywa uprawnień (decyzje bez uzasadnienia prawnego).
Jak widać z artykułu ( http://www.rp.pl/artykul/84538,433048.html ) ta sprawa dowolności w ocenie interpretacji przez ZUS przepisów nowelizacji ustawy jest nagminna .
Interpretacja obecnych przepisów powinna być jasno zdefiniowana przez ZUS dla prowadzącego działalność zgodnie z art.10 i 10a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.Według mnie jedynym kryterium wykonywania d. g w czasie zawieszenia powinno być brak uzyskiwania przychodów. Takie warunki spełniłem, co potwierdza protokół z kontroli (z dn.09.04.2004r znak: NKS/0954/410/2004/22232397) oraz inne dowody (brak przychodów w dokumentacji i w kasie fiskalnej w tych okresach). ZUS nie powinien odmawiać interpretacji w sprawach ustaw które powinien wykonywać (stan prawny art13 powstał w 2008r) zgodnie z Art. 68. Ustawy o s.u.s cyt. rDo zakresu działania Zakładu należy między innymi: 1) realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych.r1;
Pani uzasadnienie, że moja sprawa jest w toku (Apelacja w Sądzie Ubezpieczeń) nie upoważnia do odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego umorzenia składek w trybie ww. art.13. Również Sąd Rejonowy (wyrok przesłałem, jako załącznik skargi) podziela ten pogląd w uzasadnieniu wyroku cyt: r Kwestia ta może stanowić przedmiot powtórnego rozpoznania tylko na drodze prowadzonego postępowania na skutek wniesienia skargi o wznowienie postępowania.r1;
Jeżeli ZUS w dalszym ciągu podtrzymuje swoje stanowisko proszę o przekazanie mojej skargi (wraz załącznikami) zgodnie z treścią Art. 54. § 1.2 Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dziennik Ustaw z 20 września 2002 Nr 153 poz. 1270) do Sądu Administracyjnego w celu ustalenia uprawnień i obowiązków proceduralnych ZUS.
Z wyrazami szacunku
Mateusz

Załączniki:
1) Protokół z kontroli znak: NKS/0954/410/2004/22232397
2) Dokumenty zgłoszeniowe do ZUS (20 kartek)
3) Dokumenty zgłoszeniowe do US (12 kartek)
4) Wydruk str. z intranetu. http: //www.rp.pl/artykul/84538,433048.html
5) Pismo Ministerstwa DUS/053/940/3-5/BW/04
6) Pismo ZUS DUS-5-400-8/2006
 
hanka
Mateuszu, czy mogę Ci przesłać na pocztę uzasadnienie wyroku o podleganie , bo piszę apelację, a garść Twoich uwag byłaby cenna .

Pozdrawiam, Hanka
 
Mateusz
Ad: Hanka
Przyślij swoją apelację (roboczą) razem z wyrokiem żebym mógł zobaczyć co mu zarzucasz.... Nie znam szczegółów Twojej sprawy więc wszystko może być ważne - może uda mi sie coś znaleźć co można podnieść w apelacji...
Pozdrawiam Mateusz
 
hanka
Ad. Mateusz
Dziękuję za pomoc.Apelację będę miała dopiero około piątku.

Pozdrawiam, Hanka
 
Mateusz
Ad: mariusz10
Jeśli Chodzi o znak Likwidatorów jest on widoczny na naszej stronie i jest już rozpoznawalny. Modernizacja dla potrzeb reklamowych uważam też za słuszny.
Może wyglądać np. w takiej formie.

http://img191.ima...jzus10.jpg

Jesteśmy przecież razem dzięki założycielowi tej strony . Ma on też interes do popularyzacji jej na wszelkie sposoby .
Pozdrawiam Mateusz
Edytowane przez Mateusz dnia 28-04-2010 19:35
 
pmlody77
Może ktoś zna jakąś fundację w Warszawie która pomaga w sprawach związanych ze sprawami ZUS a dokładnie z zawieszeniem działalności gospodarczej w 1999r. Niestety nie stać mnie na prawnika a moja sprawa wylądowała w sądzie i nie został mi przyznany obrońca z urzędu naprawdę nie wiem co mam robić nie stać mnie na spłatę rzekomo zaległych składek które w tym momencie wynoszą wraz z odsetkami 30 tys.zł.
Bardzo proszę o pomoc
 
mariusz10
WITAM

Mateusz, 100 % racji. Te wątki zostały wygaszone a problemy nadal są - mi właśnie przyszło.
Inna sprawa że przejrzałem internet i NIE MA PRAWIE NIC o wygaszeniu działalności. To mi wygląd na zorganizowaną nagonkę !
Tamte dwa wątki na twoja-firma.pl były bardzo pokaźne i zebrały sporo ludzi, w tym mnie.
Chyba mamy nadal aparat pańśtwowy wprost z komuny.

Ja nie czekam, walka z ZUSem trwa:

http://www.zlikwidujzus.com/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=400

http://www.zlikwidujzus.com/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=401&pid=#post_
znak rozpoznawczy:

POSTULATY

http://www.zlikwidujzus.com/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=403&pid=#post_

Musimy od nowa uświadomić ludzi o co biega i nie tylko w naszej sprawie, ale o metodach bo strach pomyśleć jak taka "zmieniona interpretacja" zostanie ponownie zastosowana do każdego przyszłego emeryta - nikt nie zobaczyć emerytury. Niemożliwe ? Sami widzimy że możliwe.
 
gienekw1
Witaj Mateusz i wszyscy pokrzywdzeni.
Mam pytanie. Jak powinne wyglądać prawidłowo przeprowadzone przez zus postępowanie kasacyjne? Chodzi mi głównie o to, czy do tytułów wykonawczych zus powinien dodać jakieś pismo, kto powinien je podpisać. Postępowanie kasacyjne prowadzi dyrektor oddziału. Czy byle zastępca ma prawo do prowadzenia tego postępowania? Gdzie szukać paragrafów? Przysłali mi serję gołych tytułów wykonawczych. Ja to im oddałem z prośbą o przeprowadzenie prawidłowego postępowania. Otrzymałem pismo z prośbą o sprecyzowanie. Widocznie nie wiedzą jak prawidłowo to robić.
Pozdrawiam Wszysykich.
 
Mateusz
Witam wszystkich czytających ten wątek!!!
Centrala napisała że przesyła mój ww. wniosek do oddziału w Chorzowie celem przekazania go do Sądu Administracyjnego
czyli c. d .n.
Pozdrawiam Mateusz

Ad:Gienekw1
Postepowanie Kasacyjne? Raczej egzekucyjne?
 
Mateusz
Gienek !!!
W związku z upomnieniem z dn.... nr..... UP..... wnosisz o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu wydania przez Sąd wiążących ustaleń(umorzenia należności w trybie art. 13 ) co do zasadności decyzji wymiarowej (o podleganiu) w Twojej sprawie itd...
Na podstawie art. 56 ustawy z dn . 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 1. Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu:
4) Na żądanie wierzyciela.
5) W innych o przypadkach przewidzianych w ustawach.

Na odmowę ZUS możesz złożyć zażalenie do Sądu.

§ 4)Na postępowanie organu o zawieszeniu postępowania lub odmowie zawieszenia postępowania służy zażalenie
Pozdrawiam Mateusz
 
sympatyk
Po raz kolejny, tak mi się wydaje, sąd pomaga instytucjom administracji.
Otóż, trzy miesięczny okres na wydanie interpretacji o którą prosi petent, to nie czas rozumiany dosłownie. Zdaniem sądu to czas efektywny, potrzebny do jej wydania.
No to piszemy do ZUS, a ZUS ze względu na nawał pracy może poświęcić na to zadanie 5 minut dziennie. Nie chce mi się liczyć, ale obawiam się, że ja wydania interpretacji mógłbym nie dożyć. I oto chodzi Uśmiech
Poradzili sobie ze zmianą prawa ? A jakże. Teraz czekam na wyroki dotyczące zapisów o odpowiedzialności urzedników, itp.
Zyczę dobrego samopoczucia w realu.
 
mariusz10
Sorry za tytuł ale to już mnie mierzi.
Ludzie !
ZUS ma w dupie Wasze argumenty i dokumenty. Metody jakie stosują (poczytać forum) są jednoznaczne - każdą nieścisłość prawa wykorzystają a sąd im przyklepie i to będzie mniejszy przekręt bo zrobili już o wiele większe - nagle udając że zawieszenia nie istniało wbrew wszystkim faktom i swoim własnym dokumentom a także np. automatycznie określając wszystkich z pracy nakładczej jako oszustów i wcześniej innych. Samotnym matkom też nie do końca odpuścili - poczytać forum.

I Wy myślicie że apelacje itp coś pomogą ?
Cel jest jeden - system ubezpieczeń "tonie".
Kasa MUSI się znaleźć bo będzie rewolucja w kraju !
I się znajdzie NASZYM kosztem a i tak starczy tylko na jakiś czas przy gospodarności ZUSu, dlatego będą namierzać nowe grupy ofiar a potem będą ciąć emerytury z byle pretekstu. Obecnym emerytom nie mogą ruszyć bo to prawo nabyte i koniec ! Muszą więc tymczasem łatac dziury jak się da i ścinać przyszłe wydatki na emerytów bo siedziby to nadal rosną - sobie nie tną.
Jeśli coś macie to przy kwotach które serwują sądy wam to to prostu zabiorą, zlicytują itd.
 
gienekw1
Witaj Mateusz. Chodzi mi o to, czy do tytułów wykonawczych zus musi dodać postanowienie w sprawie postępowania kasacyjnego podpisane przez dyrektora oddziału. Zus i urząd skarbowy nie potrzebują teraz komorników. Sami mają prawo prowadzić postępowanie kasacyjne (komornicze). Prawdziwa domokracja. Złodziej sam może wymierzyć "sprawiedliwość". Drzewiecki, ten od sportu, miał rację odnośnie naszego (a może już nienaszego) kraju.
Pozdrawiam wszystkich.
 
Mateusz
Witaj Gienek!!!
Jeśli złożysz zażalenie na upomnienie egzekucyjne ZUS jako przedwczesne (wtedy on) musi na nie odpowiedzieć. Jeśli ZUS wyda decyzje( lub postanowienie) że nie ma podstaw do wstrzymania egzekucji to odwołujesz się od niego do Sądu. Składasz również wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego (do czasu ostatecznych rozstrzygnięć co do istoty sprawy czyli tych zaległości) i udokumentujesz że egzekucja jest przedwczesna bo sprawa zaległości jest jeszcze nie rozstrzygnięta na drodze prawnej.
USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Art. 15. § 1. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Kpa Art. 97. § 1. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:
4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Jeśli tego nie zrobisz (zawiesisz ) to masz rację że US zablokuje Ci konto na podstawie wniosku egzekucyjnego ZUS bez udziału komornika. Robią to też również inne organy np. na wniosek policji czy straży miejskiej by ściągnąć mandat karny.

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Art. 17. § 1. O ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzygnięcie i zajmowane przez organ egzekucyjny lub wierzyciela stanowisko w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego następuje w formie postanowienia. Na postanowienie to służy zażalenie, jeżeli niniejsza ustawa lub Kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.
§ 2. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ odwoławczy może jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zażalenia.
W każdym przypadku możesz żądać wydania decyzji (postanowienie ostateczne to też decyzja zgodnie z kpa Rozdział 11). i z kolei od niego też masz prawo odwołać się do Sądu w trybie Kpa
Decyzja (postanowienie) musi być też (moim znaniem)podpisana przez osobę upoważnioną przez ministra (możesz sprawdzić tutaj uprawnienia do podpisywania decyzji)
http://www.zus.pl...asp?id=186
W moim przypadku postępowanie egzekucyjne ZUS (na etapie ww. upomnienia ) wniosek o zawieszenie poskutkował . Zawieszono je do czasu ostatecznego wyroku.
Pozdrawiam Mateusz
Edytowane przez Mateusz dnia 17-05-2010 12:19
 
mariusz10
a na końcu tych całych odwołań, skarg, pism czeka znany już innym wyrok sądowy "bezstronny" i "sprawiedliwy". Po przebrnięciu tej całej proceduralnej gehenny czeka właśnie to, nie dziw że ludzie się załamują jak po całej tej walce uświadamiają sobie że z góry byli przegrani.
 
Mateusz
Witaj Gienek !!
Czy masz decyzje wymiarową za okresy zawieszeń (z wyliczeniami wymiar składek za te okresy + odsetki) z ZUS ? Nie myl z decyzja o podleganiu ubezpieczeniom w okresach tych zawieszeń.....
Opisze jak powinna wyglądać postępowanie ZUS mając prawomocną decyzje o podleganiu.
Art. 3. § 1. Egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków określonych w art. 2, gdy wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów,
Art. 15. § 1. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Upomnienie powinno być oparte na decyzji wymiarowej o którą możesz wystąpić bo zdaje się że nie robią tego samodzielnie. ZUS powinien oprzeć ją na podstawie korekt deklaracji (prosi Cię o nie lub robi to sam z urzędu na podstawie wyroku o podleganiu). Decyzja ta( wymiarowa w której wyliczone powinny być również odsetki) jest podstawą do wystawienia upomnienia.
Jak zapewne wiesz z Kpa masz prawo uczestniczyć w każdym postępowaniu (również egzekucyjnym). Następną czynności zmierzające do wyegzekwowania należności to wszczęcie egzekucji administracyjnej w US (na wniosek ZUS) w celu wyegzekwowanie należności o on blokuje naszego konto.
Oczywiście jest to moje teoretyczne domysły na podstawie mojej wiedzy i doświadczeń. Może ktoś mnie poprawi jeśli się mylę.

Pozdrawiam Mateusz
Edytowane przez Mateusz dnia 02-06-2010 14:15
 
Przejdź do forum: