Petycja przekazana podczas Manifestacji 12 maja 2011 r.
Uczestnicy Pokojowej Manifestacji Przeciwko Nadużyciom Prawa przez ZUS, domagają się:

- Respektowania prawa powszechnie obowiązującego w formie ustawy systemowej z dnia 01.01.1999 r.

- Nie stosowania prawa wstecz.

- Zaprzestania dyskryminacji przedsiębiorców dla celów fiskalnych.

- Łatania dziury budżetowej - przez nakładanie na przedsiębiorców zobowiązań z mocy prawa dla sfery publicznej, nienależnych - niewynikających z woli ustawodawcy oraz przepisów uchwalonej i obowiązującej Ustawy, ale wbrew prawu tylko z woli organów wykonawczych.


Uprawnieni powyższym żądamy:

1. Umorzenia z urzędu postępowań wszczętych przez ZUS wobec przedsiębiorców – wykonawców pracy nakładczej, zleceniobiorców, etatowców dla uznania ich nie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tych tytułów.

2. Unieważnienia z urzędu decyzji ZUS o nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu: wykonywania umów- zlecenia, pracy nakładczej, umowy o pracę przy działalności gospodarczej.

3. Umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcom, pozbawionym decyzjami ZUS obarczonymi sankcją nieważności - prawa wyboru tytułu do ubezpieczeń społecznych.

4. Umorzenia zobowiązań wynikających z decyzji ZUS o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w czasie zawieszenia działalności gospodarczej przed 20 września 2008r.

5. Umorzenia należności na ubezpieczenia społeczne od "Matek" prowadzących działalność gospodarczą jednocześnie zatrudnionych na umowy o pracę, a przebywających na urlopach macierzyńskich oraz wychowawczych, które nie skorzystały z abolicji z braku informacji od ZUS o takiej możliwości.

Uzasadnienie:
Przedsiębiorcy wykonujący przy własnej działalności gospodarczej dodatkowo pracę na umowę - zlecenie, umowę o pracę nakładczą, umowę o pracę; którzy z mocy prawa obowiązkowo podlegali ubezpieczeniom społecznym, mogli odpowiednio do dnia 31.10.2005 r. i do dnia 28.02.2009 r. wskutek zbiegu tytułów do ubezpieczenia wybrać jeden z nich.
Upoważniały do tego przepisy ustawy systemowej i interpretacje ZUS.
Podstawę wymiaru składek od dodatkowego zatrudnienia ustawa systemowa określała w wysokości przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.
ZUS miał wiedzę o wyborze tytułu, gdyż odbywało się to na wniosek strony. Znał tytuł do ubezpieczenia społecznego - bo każdy z tych tytułów ma swój kod cyfrowy, podawany w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
ZUS nigdy nie kwestionował tytułu do ubezpieczeń ani deklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie wnosił o dokonanie korekt przez płatnika składek.
Obecnie ZUS - nawet po ponad 8-miu latach wstecz od daty skorzystania z przysługującego prawa wyboru tytułu do ubezpieczeń społecznych, wydaje przedsiębiorcom decyzje o nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym od dodatkowego zatrudnienia, drogą unieważniania umów z uwagi na niższe od nich podstawy wymiaru składek niż obowiązuje od działalności gospodarczej. Ustawa systemowa nie daje ZUS-owi delegacji wprost do stosowania przepisów prawa cywilnego, ani nie przyznaje kompetencji podważania przez ZUS uprawnień i ich realizacji przez ubezpieczonych o ile mieszczą się one w granicach przez ustawę systemową oznaczonych.
Nie mając umocowania w prawie – ZUS działa bezprawnie.
Swoje działania w tej kwestii ZUS uzasadnia (co wynika z decyzji) "dbałością o sferę publiczną", co daje uprawnione domniemanie, że poprzez stworzenie obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne od działalności gospod. wraz z odsetkami za 5 czy 8 lat wstecz, chce zasilić budżet i zmniejszyć jego deficyt, obciążając przedsiębiorców (w liczbie, wg niektórych szacunków, około 500 000 podmiotów gospodarczych) zobowiązaniami ponad ich miarę, w dodatku nienależnymi - mimo, że w tym okresie płatnikami składek nie byli.
Można dojść do wniosku, że ZUS dla fiskalizacji dyskryminuje przedsiębiorców, co stoi w niezgodzie z przepisami powszechnie obowiązującymi - ustanowionymi drogą ustawy systemowej - uchwalonej przez Parlament RP, z przepisami Konstytucji RP oraz przepisami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ratyfikowanych przez Polskę. Stoi także w niezgodzie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.
ZUS swoje działania - uzasadnia kuriozalnie i hipokryzyjnie - dbałością o przyszłe świadczenia z ubezpieczeń społecznych, mając świadomość i wiedzę, że ze świadczeń chorobowych, wypadkowych, rentowych, żaden z przedsiębiorców za okresy wsteczne nie skorzysta, gdyż prawo w tym przypadku nie działa wstecz.
Świadczenie emerytalne, o które próbuje również tą drogą zadbać ZUS, nie zależy od woli ZUS, ale od woli ustawodawcy i świadomego wyboru przyszłego emeryta.
- "Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących" (źródło: http://www.zus.pl/default.asp?p=8&id=2933).

- "Zakład nie może samodzielnie ustalać wysokości składek lub świadczeń, gdyż zgodnie z Konstytucją pozostaje to w kompetencji parlamentu" (źródło: http://www.zus.pl/bip/default.asp?id=2).

Ani prawo do świadczeń, ani wysokość świadczeń przysługujących ubezpieczonemu, ani też wysokość składek ubezpieczeniowych nie zależy od uznania ZUS.

W związku z brakiem przysługującego ZUS-owi prawa, do ustalania wysokości składek oraz przy fakcie podejmowania przez ZUS ponownej weryfikacji tytułu do ubezpieczenia i uprawnień z niej wynikających (z uwagi zdaniem ZUS na "niską" wysokość składek i "niskie" późniejsze świadczenie emerytalne) - żądamy spowodowania przez Parlament RP i Prezesa Rady Ministrów:
 Umorzenia postępowań wszczętych przez ZUS wobec przedsiębiorców i unieważnienia wydanych już decyzji w sprawach opisanych powyżej w punktach nr 1 do nr 5.
Żądanie jest zasadne poprzez to, że swoim działaniem ZUS wszedł w kompetencje Parlamentu.
Prawo z urzędu - do umorzeń postępowań oraz unieważnień decyzji w tym zakresie istnieje po stronie Prezesa ZUS, który bez akceptacji Rady Ministrów, a szczególnie Ministra Pracy i Polityki Społecznej - swojego prawa nie zrealizuje.
- Nie zrealizuje tego prawa żaden organ władzy wykonawczej, jeżeli ustawodawca - parlament nie potwierdzi, że stosowanie się do prawa, które zostało przez niego ustanowione i obowiązywało dla umów zlecenia przy prowadzonej jednocześnie działalności gospodarczej do dnia 31.10.2005 r., a dla pracy nakładczej i prowadzonej jednocześnie działalności gospodarczej do dnia 28.02.2009 r., było uprawnione i że ustawodawca drogą ustawy systemowej z dnia 01.01.1999 r. z późn . zmianami; określił jasny i klarowny stan prawny obowiązujący w tym czasie.
A. Jeżeli ustawodawca nie potwierdzi, że:
• zmieniając odpowiednio od dnia 01.11.2005 r. i od dnia 01.03.2009 r. przepisy w tym zakresie, nie dał prawa organom władzy wykonawczej stosowania tych przepisów z mocą wsteczną,
• w żadnym czasie i w odniesieniu do żadnych przepisów przez siebie ustanowionych, nie dał organom władzy wykonawczej prawa ich zmiany i dowolnej interpretacji nawet dla "dobra sfery publicznej",
• nie dał ZUS-owi prawa z art. 38 ustawy systemowej - wzywania płatników do wyrejestrowywania swoich pracowników z ubezpieczeń społecznych wstecz, wbrew ustawowemu obowiązkowi podlegania tym ubezpieczeniom - czym ZUS nakłania do czynu zabronionego,
to żaden organ władzy wykonawczej nie przyzna się do łamania prawa, dla nakładania "domiaru" na przedsiębiorców celem "łatania dziury budżetowej", czym stawiać się nadal będzie wyżej od władzy ustawodawczej.
Jeżeli władza ustawodawcza, czyli PARLAMENT RP nie podejmie działań przeciwko stosowanym przez ZUS praktykom, to w niezgodzie z KONSTYTUCJĄ RP zezwoli na dowolne interpretowanie ustanowionych przez siebie praw oraz ich uznaniowe stosowanie i tym samym zezwoli na stawianie się organów władzy wykonawczej ponad Parlament i jego wolę.
B. W odniesieniu do czasowo zawieszających działalność gospodarczą:
• Niejasne dyspozycje prawne, ale jednoznaczne interpretacje ZUS, zezwalały na zwolnienie z opłat składek na ubezpieczenie społeczne w okresie zawieszenia dział. gospod ., ZUS zmienił zdanie i wszczynał postępowania oraz wydawał decyzje obciążające tzw. „zawieszeniowców” składkami za okresy wsteczne.
• Obwieszczeniem z dnia 14 października 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ogłosił wprowadzenie art. 13 i art. 14 zmian do obowiązującej normy prawnej tj. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wskutek których wszczęte postępowania wobec przedsiębiorców czasowo zaprzestających wykonywania działalności, ulegają umorzeniu.
• Zgodnie z dyspozycją zmian - ZUS wszczęte postępowania umorzył, ale wszczął wobec tych przedsiębiorców, którzy przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, postępowaniami nie byli objęci. Przepis zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej lub jego interpretacja przez ZUS spowodowały podział przedsiębiorców tzw. „zawieszeniowców” na trzy grupy, tych:
i) co zapłacili składki ubezpieczeniowe dobrowolnie, lub z mocy wydanej przez ZUS decyzji egzekucyjnej,
ii) wobec których postępowania umorzono,
iii) wobec których postępowania wszczęto.
Spowodowały sytuację, w której przedsiębiorcy zawieszający czasowo działalność gospodarczą, będący w tym samym stanie faktycznym, zostali przez prawo lub ZUS podzieleni na tych, co zapłacili lub zapłacić muszą i tych wobec których zastosowano umorzenie.
Prawo nie może być stosowane wybiórczo i dyskryminująco.
• ZUS nadal prowadzi postępowania i wydaje decyzje o obowiązku zapłaty wstecz składek ubezpieczeniowych za okresy zawieszenia. Wielu „zawieszeniowców” składki na ubezpieczenie społeczne zapłaciło, lecz w ramach pozwu zbiorowego domagają się ich zwrotu wraz z odsetkami. Działania ZUS wobec zawieszających działalność gospodarczą noszą znamiona celowego wprowadzania w błąd lub celowej zmiany interpretacji przysługującego im prawa - dla celów fiskalnych
C. Wobec części matek korzystających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych przy prowadzonej działalności gospodarczej z jednoczesnym zatrudnieniem na umowę o pracę:
• mimo, że zostały bez wyjątku objęte abolicją - ZUS zachowuje się "nie ludzko" - odmawiając im prawa skorzystania z abolicji tylko dlatego, że we właściwym czasie nie zdążyły złożyć stosownego wniosku. Nie zrobiły tego z zaniechania, ale z braku wiedzy o konieczności złożenia takowego wniosku. ZUS nie uczynił nic by stosowna informacja do nich dotarła.
Nie można dzielić "Matek" na te doinformowane i niedoinformowane, a przez to dzielić prawo do skorzystania z abolicji z pokrzywdzeniem tych niedoinformowanych.
Akceptowane przez rządzących działania ZUS rodzą uzasadniony sprzeciw i powodują lawinowy wzrost zbędnie toczonych procesów przed Sądami Powszechnymi. Fakt wzrostu ilości procesów o 300 do 400 tys. podnosił Minister Sprawiedliwości tłumacząc powody przewlekłości trwania postępowań sądowych.
Wobec faktów i powyższego uzasadnienia, w ramach Pokojowej Manifestacji domagamy się od Marszałka Sejmu, jako przewodniczącego głównej Izby Parlamentu podjęcia działań dla:
- realizacji żądań wymienionych w punktach od nr 1 do nr 5,
- ukrócenia samowoli ZUS w stosowaniu prawa dla celów fiskalnych, wbrew woli ustawodawcy z tego prawa wynikającej,
- pozbawienia organów administracji publicznej i organów władzy wykonawczej, prawa stawiania się ponad władzę ustawodawczą,
- zaprzestania podważania zaufania przedsiębiorców do demokratycznego Państwa Prawa, jakim głosi się Polska.

W nadziei na osobiste podjęcie przez Pana Marszałka działań, oczekujemy również na wyznaczenie przedstawiciela Parlamentu RP do dalszych kontaktów.
Nie oczekujemy natomiast na odpowiedź w związku z bezprawiem ZUS, w stylu i formie prezentowanej dotychczas przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedziach na interpelacje i zapytania poselskie w przedmiotowej sprawie z których nic nie wynika.
Nie podjęcie przez Parlament działań dla ukrócenia samowoli ZUS i realizacji zgłoszonych żądań, lub zastosowanie stylu i formy wyżej przywołanej, spowoduje konieczność złożenia masowo indywidualnych skarg do Komisji Europejskiej w Brukseli z wnioskiem o wydanie opinii, co do przestrzegania w Polsce prawa europejskiego.

Powyższe w imieniu uczestników Manifestacji - zrzeszonych na forum portalu www.zlikwidujzus.com oraz innych poszkodowanych przez ZUS, zrzeszonych na zaprzyjaźnionych portalach składa
Komitet Organizacyjny

 
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?