Regulamin
Regulamin rejestracji użytkowników oraz korzystania z serwisu Zlikwiduj Zakład Utylizacji Szmalu! w domenie zlikwidujzus.com.


I. Uwagi ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania ze wszystkich części serwisu w domenie zlikwidujzus.com.
2. Właścicielem serwisu "Zlikwiduj Zakład utylizacji Szmalu" jest Financial Republic, UK.

II. Słownik nazw.

1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin dotyczący rejestracji Użytowników oraz korzystania z serwisu Zlikwiduj Zakład Utylizacji Szmalu! w domenie zlikwidujzus.com.
2. ZZUS - oznacza portal Zlikwiduj Zakład Utylizacji Szmalu i wszystkie jego części w domenie zlikwidujzus.com.
3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z serwisu ZZUS na podstawie Regulaminu.
4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z serwisu ZZUS.
5. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Loginu.
6. Zablokowanie Loginu - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z częsci serwisu ZZUS wymagających logowania.
7. Usunięcie Loginu - stan, w którym Login Użytkownika zostaje, z przyczyn określonych w Regulaminie, wykasowany z bazy danych serwisu ZZUS uniemożliwiając tym samym logowanie się Użytkownika za pomocą Loginu.
8. Formularz - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi przekazanie ZZUS danych niezbędnych do udostępnienia Użytkownikowi Loginu.
9. Adres E-mail - adres e-mail Użytkownika podawany w procesie rejestracji i przesyłany do ZZUS za pomocą Formularza.

III. Rejestracja z serwisie ZZUS.

1. W celu rejestracji w serwisie ZZUS Użytkownik powinien wypełnić Formularz a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do ZZUS, poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.
2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza
  2. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu, który:
    * nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody;
    * nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy Login (w szczególności poprzez sugerowanie, że jest się pracownikiem lub współpracownikiem ZZUS);
    * nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;
  3. Użytkownik wypełniając Formularz jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
3. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez ZZUS jego Adresu E-mail w celach marketingowych.

IV. Zasady korzystania z serwisu ZZUS.

1. Dostęp do serwisu ZZUS posiadają wszyscy Użytkownicy publicznej sieci Internet. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji w serwisie ZZUS mogą używać zarezerwowanych dla nich Loginów.
2. ZZUS może uzależnić możliwość zamieszczania wpisów w wybranych kategoriach serwisu ZZUS od dokonania przez Użytkownika uprzedniej rejestracji.

V. Zobowiązania i zakres odpowiedzialności ZZUS.

1. Użytkownicy serwisu ZZUS publikują swoje komentarze, artykuły, felietony, opinie oraz inną twórczość w postaci plików graficznych, muzycznych oraz innych w postaci elektronicznej wyłącznie na własną odpowiedzialność. ZZUS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach serwisu ZZUS.
2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na łamach serwisu ZZUS treści sprzecznych z polskim prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i naruszających zasady Netykiety.
3. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach serwisu ZZUS przekazów reklamowych niezakceptowanych przez ZZUS.
4. ZZUS zastrzega sobie prawo do Zablokowania Loginu, Usunięcia Loginu i/lub usunięcia treści lub opinii łamiących postanowienia Regulaminu lub polskiego prawa.
5. ZZUS nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane na stronach Internetowych, do których prowadzą odnośniki (hiperlinki) z serwisu ZZUS.
6. ZZUS nie udostępnia osobom trzecim danych o Użytkownikach zarejestrowanych w serwisie ZZUS.
7. Prawa autorskie do opublikowanych treści przysługują ich autorom. ZZUS użycza jedynie środków technicznych do ich publikacji.

VI. Zmiany Regulaminu

1. ZZUS zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://www.zlikwidujzus.com/viewpage.php?page_id=3, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na stronie http://www.zlikwidujzus.com/viewpage.php?page_id=3.